Matematik‎ > ‎

c) Betygskriterier

Här kan du läsa vad som krävs för ett visst betyg när du går i nian.

 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

-Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan till­ lämpas i sammanhanget.
 
-Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem­ situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

-Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 
-Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i  huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycks­ former samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

-Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

-Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungeran­de sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

-Eleven för och följer, i redovisningar och diskussioner, matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resone­mangen framåt.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C 
är uppfyllda.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
 
-Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an­passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
 
-Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rim­lighet i   förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt till  vägagångssätt.

-Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 
-Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 
-Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 
 

-Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sam­manhang. 
 
-Eleven för och följer, i redovisningar och diskussioner, matematiska resone­mang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A 
är uppfyllda.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
 
-Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i samman­ hanget.
 
-Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångs­ sätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

-Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 
-Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna, kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välut­vecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

-Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

 
-Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och samman­ hang.
 
-Eleven för och följer, I redovisningar och diskussioner, matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.